پرداخت قبض
- توسط این بخش می توانید نسبت به پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن همراه، تلفن ثابت ثابت، عوارض شهرداری، سازمان مالیات و جریمه راهنمایی و رانندگی اقدام کنید.
- از شماره موبایل جهت پشتیبانی در حین بروز مشکل استفاده خواهد شد.
شناسه قبض
شناسه پرداخت
موبایل